20s
Who is he?

A

Genghis Khan

B

Subutai

C

Yi Sun-sin

D

Oda Nobunaga